Področja dela

 • Civilno pravo
 • Kazensko in prekrškovno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Gospodarsko pravo
 • Upravno pravo

Civilno pravo

 • obligacijsko pravo
 • stvarno pravo
 • dedno pravo
 • družinsko pravo
 • izdelava pogodb civilnega prava
 • vpisi v zemljiško knjigo
 • postopki denacionalizacije
 • posestni spori
 • avtorsko pravo

Kazensko in prekrškovno pravo

 • sestava kazenskih ovadb
 • zastopanje strank v predkazenskem in kazenskem postopku
 • uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku
 • vlaganje zasebnih tožb v imenu strank
 • zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih
 • vlaganje ugovorov zoper kaznovalne naloge
 • zastopanje pri sestavi sporazuma o priznanju krivde
 • sestava in vložitev ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo in pritožb
 • zastopanje v postopkih o prekrških
 • sestava prošenj za izbris obsodbe
 • sestava prošenj za pomilostitev
 • drugo
Odvetnik nudi strankam celovito pravno pomoč na področju kazenskega prava. Stranke zastopamo oziroma zagovarjamo v predkazenskih postopkih, ki potekajo pred policijo, v prekrškovnih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči ter v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij. V nujnih zadevah, torej v primerih odvzemov prostosti, hišnih preiskav ali odreditve pripora, smo dosegljivi na dežurni telefonski številki 031 313 242.

Na področju kazenskega prava zastopamo stranke tako v vlogi zagovornika osumljencev oziroma obdolžencev, kot tudi v vlogi pooblaščenca oškodovancev. Sestavljamo tudi kazenske ovadbe, vlagamo zasebne tožbe in zastopam oškodovance kot tožilce v kazenskem postopku.

V prekrškovnih postopkih zastopamo storilce prekrškov pred prekrškovnimi organi z vložitvami zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge in ugovorov, tako na področju kršitev cestnoprometnih predpisov, kršitev javnega reda in miru, kot tudi drugih prekrških. Storilce kot obdolžence in oškodovance, zastopamo tudi pred sodišči v postopkih z zahtevo za sodno varstvo in rednih sodnih postopkih.

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

 • pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi
 • sestava vseh vrst splošnih aktov delodajalca in pomoč pri kadrovskem prestrukturiranju
 • svetovanje v primeru disciplinskih kršitev delavcev
 • zastopanje v postopkih redne in izredne odpovedi
 • svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava
 • svetovanje in zastopanje delavcev pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja
 • zastopanje delodajalcev in delavcev v individualnih delovnih sporih

Odvetnik nudi strankam celovito pravno pomoč na področju delovnega prava. Stranke zastopamo v disciplinskih postopkih in postopkih redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zastopamo delavce/sindikate in delodajalce v individualnih in kolektivnih delovnih sporih delovnih sporih. Svetujemo in zastopamo delavce pri uveljavljanju drugih pravic iz delovnega razmerja.

 

Gospodarsko pravo

 • gospodarsko statusno pravo
 • gospodarsko pogodbeno pravo
 • pravo vrednostnih papirjev
 • pravo intelektualne lastnine
 • pravo varstva konkurence
 • prevzemno pravo
 • insolvenčno pravo

Upravno pravo

 • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov
 • svetovanje in zastopanje v upravnih sporih
 • svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil
 • priprava razpisne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov v postopkih javnega naročanja
 • sestava zahtevkov za revizijo pred državno revizijsko komisijo

Kontakt

Naslov

Kerenčičeva ulica 2

9250 Gornja Radgona

Telefon / Faks

T: 02 564 33 02

F: 02 564 33 04

Dežurna številka

031 313 242

Dosegljivost 24h