Plačilo odvetniških stroškov

Ocena odvetniških stroškov je pri določenih storitvah težko določljiva na samem začetku, saj so odvetniški stroški (odvetniške storitve in izdatki) lahko odvisni od precej dejavnikov (npr. števila narokov, obsega zadeve, porabljenega časa, časa izvrševanja storitve - dela prosti dnevi ali v nočnem času med 20.00 zvečer in 8 uro zjutraj itd.), vendar se bomo že na začetku potrudili, da ne boste v negotovosti glede okvirne cene odvetniških storitev.

Ob našem prvem srečanju se bomo tako pogovorili o vašem primeru ter predvidenem obsegu odvetniških storitev. Odvetniška storitev je delo, ki ga odvetnik opravi v smislu določb Zakona o odvetništvu za stranko na podlagi pooblastila ali sklepa pristojnega organa.

Svoje storitve zaračunavamo glede na dogovor s stranko, in sicer najpogosteje v skladu z veljavno Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015). Po dogovoru s stranko se lahko v skladu z Zakonom o odvetništvu sklepajo tudi posebne pisne pogodbe oziroma dogovori, po katerih odvetnik prejme za plačilo največ 15-odstotni delež od zneska, ki ga bo sodišče prisodilo stranki, ali plačilo po porabljenem času (urni postavki) ali plačilo v pavšalnem znesku.

Odvetniške storitve se vrednotijo po naslednjih merilih:

 • strokovna zahtevnost;
 • odgovornost;
 • vrednost obravnavanega predmeta;
 • specialistično znanje;
 • strokovno znanje s področja drugih strok;
 • znanje tujih pravnih virov;
 • uporaba tujega jezika;
 • čas, potreben za izvršitev dela;
 • število zastopanih oseb;
 • druga merila, določena s to tarifo.

Med izdatke, potrebne za izvršitev storitve sodijo:

 • potni stroški;
 • dnevnice;
 • poštnine;
 • telefonski stroški;
 • izdatki za takse;
 • izdatki za bančne storitve;
 • izdatki za fotokopiranje, prepisovanje;
 • drugi stroški.

Odvetnik po opravljenih storitvah v roku 8 dni stranki izda specificiran račun in stranka je dolžna račun plačati v roku 15 dni od izstavitve. Odvetnik se lahko s stranko predhodno dogovori tudi za plačilo predujma za opravo odvetniških storitev.

Negotovinska plačila odvetniških stroškov se izvršijo na transakcijski račun odvetnika št. SI56 0234 1026 2173 098 odprt pri NLB d.d.

Kontakt

Naslov

Kerenčičeva ulica 2

9250 Gornja Radgona

Telefon / Faks

T: 02 564 33 02

F: 02 564 33 04

Dežurna številka

031 313 242

Dosegljivost 24h